Projekty unijne

  • Firma
  • Projekty unijne

Projekt: Innowatorska platforma do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie samouczącego się modelu syntezującego intermodalne dane nieustrukturyzowane.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0469/20-00 z dnia 31.05.2021

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R oraz prac przedwdrożeniowych prowadzących do opracowania nowego produktu - innowatorskiej platformy do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie samouczącego się modelu syntezującego intermodalne dane nieustrukturyzowane.

Efektem końcowym będzie opracowany prototyp systemu pozwalającego na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie informacji w zbiorach dokumentów nieustrukturyzowanych. System będzie zapewniał wyższą skuteczność wyszukiwania niż rozwiązania konkurencyjne m.in. dzięki kontekstowemu pozyskiwaniu informacji z warstwy graficznej dokumentów, wykorzystywaniu obrazów jako integralnej części składowej wykonywanego zapytania oraz dzięki semantycznej reprezentacji treści zgromadzonych w repozytorium, łączącej ontologie i modele głębokiego uczenia. Ponadto dzięki zastosowaniu metod przetwarzania języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) komunikacja użytkownika z systemem będzie prowadzona w języku naturalnym, co zmniejszy bariery w użytkowaniu systemu oraz pozwoli na jego wykorzystanie np. w rozwiązaniach typu chat-bot. Planuje się również wprowadzić wielopłaszczyznową, zautomatyzowaną analizę asocjacji pomiędzy dokumentami, uwzględniającą ich wewnętrzną strukturę oraz adaptacyjne dopasowanie się systemu na podstawie informacji zwrotnej otrzymywanej od użytkownika i umieszczanych w repozytorium dokumentów.

Wartość Projektu
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 853 884,51 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich
Maksymalna kwota dofinansowania - wkład Funduszy Europejskich - wynosi 2 543 251,22 PLN, co stanowi 60% całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania.