Zasady przetwarzania danych osobowych

  • RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DataServe S.A.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych z którą można się kontaktować na adres iodo@dataserve.eu

Państwa dane udostępnione nam na zasadzie dobrowolności w ramach prowadzonych kontaktów biznesowych będą przetwarzane w DataServe wyłącznie w celu umożliwienia późniejszej komunikacji z Państwem w reakcji na przesłane do nas zapytania lub w celu realizacji aktywnych zleceń.

Zakres przetwarzanych danych jest ograniczony do wskazanych w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej lub do umieszczonych na przekazanych nam Państwa wizytówkach biznesowych.

Pełna treść klauzuli

 

1. Tożsamość administratora Danych

OsobowychAdministratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) jest DATASERVE S.A. z siedzibą przy ul. Władysława Jagiełły 4/U3, 02-495 Warszawa na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Kontakt do Administratora

E-mail: info@dataserve.eu
Telefon: +48 222 011 499
Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby DataServe
 

2. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w DataServe S.A. można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dataserve.eu

Listownie – kierując korespondencję na wyżej wymieniony adres siedziby DATASERVE z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Ochrony Danych.”

Z wyznaczoną osobą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pozyskanie danych

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani, jako reprezentanta kontrahenta, w ramach umowy, aneksu lub innych zarejestrowanych dokumentów łączących go z ADO (dalej: „Umowa”). 
Jeżeli jest Pan/Pani osobą wskazaną w Umowie do kontaktu lub osobą wykonującą czynności w ramach Umowy, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani lub od Kontrahenta w ramach realizacji współpracy z ADO.
 

Pozyskane dane osobowe mogą obejmować:

­- imię i nazwisko,

­- numer (numery) telefonu służbowego,

­- adres służbowej poczty elektronicznej (e-mail),

- stanowisko lub funkcja w strukturze organizacyjnej kontrahenta.
 

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane Pana/Pani będą przetwarzane w celu: ­

  1. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ADO związanych m.in. z:
    • przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
    • realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, w przypadku zwrócenia się z żądaniem udostępnienia danych przez odpowiednie organy, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. ­

  2. Realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z procesem zawierania Umowy lub oferowania produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­

  3. Realizacji czynności biznesowych i prawnych związanych z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  4. Ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); ­

  5. Archiwizacyjnym (dowodowym), który będzie realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);


5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi wymagające dostępu do danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, audytowe, księgowe, finansowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również, podmiotom którym ADO jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze lub policji). Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym (w związku z przesyłaniem korespondencji), dostawcom systemów informatycznych i usług IT.


6. Prawa przysługujące w odniesieniu do danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do własnych danych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, a także do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku kiedy ADO przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Jest to możliwe po wysłaniu żądania na skrzynkę iodo@biinsight.pl z właściwym opisem danych, które żądanie dotyczy. Żądanie musi być wyrażone w formie umożliwiającej jednoznaczną identyfikację składającego żądanie i powiązanie z danymi, których dotyczy żądanie.


7. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Pana/Pani danych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez:

Okres niezbędny do wykonywania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa;

Okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.


8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których jest realizowane automatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.


9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w ramach naruszenia przepisów RODO. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Stawki 2
00-193 Warszawa


10. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie Pana/Pani danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji kontaktów biznesowych w ramach Umowy z Pana/Pani udziałem.


Pliki „cookies”

W ramach portalu www.dataserve.eu stosowane są pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Korzystanie z usług na www.dataserve.eu wymaga akceptacji cookies co oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu użytkownika.